Amodau a thelerau
Bolmynydd

Wrth archebu safle, rhaid i bawb gadw at Delerau ac Amodau’r Parc.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw berson neu eiddo. Defnyddir y Parc a’r cyfleusterau yn gyfan gwbl ar risg y gwesteion eu hunain.

Rhaid i bob cerbyd gadw ei gyflymder o dan 5 mya ar y safle.

Mae gan y bachyn trydan gyflenwad 10 amp ar gyfer offer trydanol gwersylla. Ni ddylid ei orlwytho â gwresogyddion trydan pŵer uchel. Gwaherddir gwefru cerbydau ar y cyflenwad hwn. I wefru unrhyw gerbyd, darperir gwefrydd car 7.4 kW ar y safle gyferbyn â’r cyfleusterau.

Derbynir cŵn ar yr amodau canlynol yn unig: 

a) eu bod ar dennyn bob amser

b) mae pob baw wedi ei adael yn yr ardal cerdded cŵn ac yn cael ei gasglu a’i waredu yn y bin a ddarperir

c) nid ydynt byth yn cael eu gadael ar y Parc heb oruchwyliaeth

ch) ni chaniateir iddynt yn y bloc cyfleusterau nac o’i gwmpas


Dim ond yn ôl penderfyniad y rheolwyr y caniateir llochesi ychwanegol.

Mae’n ddyletswydd arnoch chi i ailgylchu cymaint o’ch gwastraff â phosib. Ni ddylid gadael eitemau mawr fel barbeciwiau a phebyll ar y safle.

Ni chaniateir tanau agored na barbeciwiau lefel daear gan eu bod yn niweidio’r glaswellt yn barhaol. Mae blociau ar gael i godi barbeciwiau. Caniateir simneiau a gwneud tân bach yn ôl disgresiwn y rheolwyr a hynny yn unig os cânt eu defnyddio’n gyfrifol heb achosi unrhyw niwsans. Eich cyfrifoldeb chi yw i beidio niweidio y ddaear. Codir ffi ar gwsmeriaid ar gyfer unrhyw niwed i’r ddaear.

Yr oriau tawel yw o 10.30 p.m. tan 7.00 a.m. Parc Gwersylla tawel iawn yw hwn. Dymunwn i bawb wersylla gyda pharch tuag at eu cymdogion bob amser. Nid ydym yn caniatáu chwarae cerddoriaeth ar unrhyw adeg.

Dim ond yn ôl penderfyniad y rheolwyr y caniateir cychod a jet sgi.

Gofynnwn i chi ddarllen yr asesiad risg ar gyfer Parc Gwersylla Bolmynydd.

Os bydd argyfwng, ffoniwch y gwasanaethau brys a chysylltwch â ni’n uniongyrchol. Mae yna bwyntiau diffoddwr tân o amgylch y Parc. Mae’r Parc yn cydymffurfio â Deddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960, Adran 5. Mae asesiad risg tân ar gael i’w weld ar y Parc. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch grŵp wedi darllen hwn ac yn gwybod beth i’w wneud os bydd argyfwng.

Sicrhewch fod eich uned wedi’i gosod o leiaf 6m i ffwrdd o uned arall (neu 3m i ffwrdd o uned deuluol) a bod eich cerbyd wedi’i osod o leiaf 3m i ffwrdd o unrhyw bebyll neu gerbydau eraill. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheolau diogelwch tân cyfredol.

Cysylltu

Rhaid archebu safle trwy ein gwefan. Yr ydym yn derbyn senglau, cyplau a theuluoedd yn unig. Rhaid i’r sawl sydd eisiau mwy na dau safle gyda’i gilydd gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth ac amodau.

Gofynir am flaendal o 20% na ellir ei ad-dalu wrth archebu safle ac am daliad llawn 30 diwrnod cyn cychwyn y gwyliau.

Mae’n ddrwg gennym nad oes unrhyw ad-daliadau ar gael pe bai angen canslo, am dywydd garw neu os dewiswch adael yn gynnar. Ni roddir ad-daliadau i gwsmeriaid oherwydd cyfyngiad neu am gau gorfodol gan Lywodraeth Cymru neu’r Deyrnas Unedig.

Gallwch ganslo eich gwyliau ar unrhyw adeg ond nid ydym yn rhoi ad-daliad am unrhyw daliad blaendal neu llawn a dalwyd eisoes. Mae angen i chi ein hysbysu trwy e-bost o’ch penderfyniad i ganslo eich gwyliau o leiaf 48 awr cyn yr amser cyrraedd. Rydym yn eich cynghori’n gryf i gymryd eich polisi yswiriant eich hun. Os byddwch chi’n canslo’ch gwyliau oherwydd amgylchiadau eithriadol ac y gallwn ail-osod y safle yr ydych wedi’i archebu efallai y byddwn yn gallu cynnig gwyliau arall i chi yn y dyfodol o fewn yr un tymor.

Rhaid i’r rhai sy’n cyrraedd gysylltu gyda’r swyddfa yn gyntaf ac wedyn mynd i’r safle priodol. 

Mae’n ddrwg gennym ond ni allwn warantu safleoedd penodol ond byddwn yn ymdrechu i ddarparu ar gyfer yr holl ofynion.

Mae safleoedd ar gael o 1.00 p.m. ar y diwrnod cyrraedd a rhaid gadael y safle erbyn 11 a.m. ar y diwrnod gadael. Os yw safleoedd heb eu hawlio erbyn 6 p.m. ar y diwrnod yr archebwyd lle bydd y safle yn cael ei ailosod oni roddir rhybudd ymlaen llaw o gyrraedd yn hwyr.

Rydym yn cadw’r hawl i symud unrhyw berson yr ydym yn ei ystyried yn anaddas neu y mae ei ymddygiad yn niweidiol i ymwelwyr eraill ar y Parc Gwersylla.

Derbynnir pob archeb ar y sail eich bod chi, y cwsmer, yn cytuno i’r telerau ac amodau hyn. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw archeb. Mae’r person sy’n archebu yn gyfrifol am yr archeb ac yn sicrhau ei fod dros 18 oed a hefyd bod y grŵp o’r un nifer  a nodwyd ar adeg yr archeb gwreiddiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y telerau ac amodau uchod.


NEWYDD AR GYFER TYMOR 2024

CASGLU DEUNYDDIAU GWASTRAFF AR WAHAN I’W HAILGYLCHU

O 6 Ebrill 2024 bydd yn dod yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus wahanu eu gwastraff i’w ailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno’r gyfraith hon i wella ansawdd a maint yr ailgylchu rydym yn ei reoli. Bydd yn lleihau allyriadau carbon ac yn osgoi gwastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi a llosgi. Mae hwn yn gam hanfodol wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur, drwy ein helpu i symud i sero wastraff tra hefyd yn helpu economi Cymru.

Bydd y safle yn darparu’r biniau canlynol i wahanu y gwastraff canlynol:

Gwastraff tirlenwi cyffredinol

Papur a cherdyn

Plastig, cartonau a metelau

Gwydr

Bwyd (i’w gadarnhau)

Ni dderbynir nwyddau trydan, cadeiriau na phecynnau mawr yn y biniau.

Os nad oes modd i chi gwaredu eich sbwriel cysylltwch gyda ni i drefnu eu symud.

Os oes unrhyw un o’r biniau wedi eu heintio gyda deunyddiau eraill byddant yn cael eu hystyried yn wastraff tirlenwi a chodir y gyfradd premiwm y mae hyn yn ei godi.

Bydd hyn yn cynyddu costau yn sylweddol ac fe fydd y costau yn cael eu trosglwyddo i chi yn eich ffioedd safle.

Gobeithiwn dderbyn eich cydweithrediad llawn i wneud ein rheolaeth gwastraff mor wyrdd ac effeithlon â phosibl er mwyn cydymffurfio â’r cod ymarfer newydd yng Nghymru.