Amodau a thelerau
Bolmynydd

Mae angen darllen a deall telerau ac amodau’r Parc Gwersylla cyn archebu safle.

Wrth archebu, rhaid i bawb gadw at Delerau ac Amodau’r Parc.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw berson neu eiddo. Defnyddir y Parc a’r cyfleusterau yn gyfan gwbl ar risg y gwesteion eu hunain.

Derbynir cŵn ar yr amodau canlynol yn unig: 

a) eu bod ar dennyn bob amser

b) mae pob baw wedi ei adael yn yr ardal cerdded cŵn ac yn cael ei gasglu a’i waredu yn y bin a ddarperir

c) nid ydynt byth yn cael eu gadael ar y Parc heb oruchwyliaeth

ch) ni chaniateir iddynt yn y bloc cyfleusterau nac o’i gwmpas

Yr ydym yn derbyn senglau, cyplau a theuluoedd yn unig. Rhaid i’r sawl sydd eisiau mwy na dau safle gyda’i gilydd gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth ac amodau.

Dim ond yn ôl penderfyniad y rheolwyr y caniateir llochesi ychwanegol.

Mae’n ddyletswydd arnoch chi i ailgylchu cymaint o’ch gwastraff â phosib. Ni ddylid gadael eitemau mawr fel barbeciwiau a phebyll ar y safle.

Ni chaniateir tanau agored na barbeciwiau lefel daear gan eu bod yn niweidio’r glaswellt yn barhaol. Mae blociau ar gael i godi barbeciwiau. Caniateir simneiau a gwneud tân bach yn ôl disgresiwn y rheolwyr a hynny yn unig os cânt eu defnyddio’n gyfrifol heb achosi unrhyw niwsans. 

Yr oriau tawel yw o 10.30 p.m. tan 7.00 a.m. Parc Gwersylla tawel iawn yw hwn. Dymunwn i bawb wersylla gyda pharch tuag at eu cymdogion bob amser. Nid ydym yn caniatáu chwarae cerddoriaeth uchel ar unrhyw adeg.

Dim ond yn ôl penderfyniad y rheolwyr y caniateir cychod a jet sgi.

Gofynnwn i chi ddarllen yr asesiad risg ar gyfer Parc Gwersylla Bolmynydd.

Os bydd argyfwng, ffoniwch y gwasanaethau brys a chysylltwch â ni’n uniongyrchol trwy ddefnyddio’r dull cyswllt yn y dderbynfa. Mae yna bwyntiau diffoddwr tân o amgylch y Parc. Mae’r Parc yn cydymffurfio â Deddf Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygu 1960, Adran 5. Mae asesiad risg tân ar gael i’w weld ar y Parc. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch grŵp wedi darllen hwn ac yn gwybod beth i’w wneud os bydd argyfwng.

Sicrhewch fod eich uned wedi’i gosod o leiaf 6m i ffwrdd o uned arall (neu 3m i ffwrdd o uned deuluol) a bod eich cerbyd wedi’i osod o leiaf 3m i ffwrdd o unrhyw bebyll neu gerbydau eraill. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheolau diogelwch tân cyfredol.

Cysylltu

Ar ôl i chi archebu lle, chi sy’n gyfrifol am gyfanswm y ffioedd llawn.

Dim ond pan fyddwch chi’n derbyn e-bost neu gadarnhad ysgrifenedig gennym ni y cadarnheir eich archeb.

Rhaid talu archebion yn llawn wrth gyrraedd.

Mae’n ddrwg gennym nad oes unrhyw ad-daliadau ar gael pe bai angen canslo am dywydd garw neu os dewiswch adael yn gynnar.

Rhaid i’r rhai sy’n cyrraedd gysylltu gyda’r swyddfa yn gyntaf ac wedyn mynd i’r safle priodol. 

Mae’n ddrwg gennym ond ni allwn warantu safleoedd penodol ond byddwn yn ymdrechu i ddarparu ar gyfer yr holl ofynion.

Mae safleoedd ar gael o 1.00 p.m. ar y diwrnod cyrraedd a rhaid gadael y safle erbyn 11 a.m. ar y diwrnod gadael. Os yw safleoedd heb eu hawlio erbyn 6 p.m. ar y diwrnod yr archebwyd lle bydd y safle yn cael ei ailosod oni roddir rhybudd ymlaen llaw o gyrraedd yn hwyr.

Rydym yn cadw’r hawl i symud unrhyw berson yr ydym yn ei ystyried yn anaddas neu y mae ei ymddygiad yn niweidiol i ymwelwyr eraill ar y Parc Gwersylla.

Derbynnir pob archeb ar y sail eich bod chi, y cwsmer, yn cytuno i’r telerau ac amodau hyn. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw archeb. Mae’r person sy’n archebu yn gyfrifol am yr archeb ac yn sicrhau ei fod dros 18 oed a hefyd bod y grŵp o’r un nifer  a nodwyd ar adeg yr archeb gwreiddiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y telerau ac amodau uchod.