Datganiad Mynediad

Mae Parc Gwersylla Bolmynydd wedi’i leoli mewn ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae wedi’i leoli 5 milltir o Bwllheli ar ffordd yr A499 rhwng Pwllheli ac Abersoch. Mae’r Parc wedi’i leoli ar hyd lôn gul ar lethrau isaf trwyn Llanbedrog. O fewn pellter cerdded hawdd i Bolmynydd mae 2 draeth gogoneddus (gyda meysydd parcio gerllaw), siop, tafarn deuluol a bistro cysurus. Mae fferyllydd ym mhentref Llanbedrog, tua 1/4 milltir i ffwrdd o’r Parc.

Mae yna 16 o safleoedd ar gyfer carafanau wedi eu gwasanaeth’n llawn ar ddaear pwrpasol. Maent wedi eu  gosod allan yn dymhorol. Mae yna 40 o safleoedd pabell, pob un wedi’i farcio â gwrychoedd a’i bwynt bachu trydan ei hun. Mae gan bob un o’r safleoedd man parcio.

Mae mynediad i’r holl safleoedd ar y Parc ar hyd y ffordd sy’n rhedeg trwy’r Parc.

Mae yna gyfleusterau ar gyfer gwesteion anabl.

Mae cyfleusterau newid babanod ar gael.

Mae terfyn cyflymder o 5 mya ar y Parc.

Mae pwyntiau dŵr yfed wedi’u marcio’n glir ac maent wedi’u lleoli’n gyfleus o amgylch y Parc ac ar uchder addas.

Mae’r pwynt gwaredu cemegol y tu ôl i’r bloc toiledau ac mae’n hawdd ei gyrraedd trwy arwyneb gwastad.

Mae’n hawdd dod o hyd i fannau biniau a’u lleoli wrth ymyl y bloc toiledau.

Mae pwyntiau tân wedi’u lleoli o amgylch y Parc ac wedi’u marcio’n glir.

Mae’r dderbynfa i’w gweld yn glir o’r fynedfa ac ar lefel y ddaear. Mae parcio ger y dderbynfa ar gael.

Mae cyfleusterau i’w gweld yn glir ac wedi’u goleuo’n dda yn y nos.

Mae’r sinciau yn yr ystafell golchi llestri o uchder safonol a’r peiriannau yn yr ystafell golchi dillad.

Mae croeso i gŵn ar y Parc. Mae yna ardal cerdded cŵn.

Mae derbyniad ffôn symudol yn dda o amgylch y Parc. Mae mynediad i’r rhyngrwyd ar gael ar y safle trwy wi-fi’r Parc gan ddefnyddio’ch dyfais eich hun.

Mae gwasanaeth bws rheolaidd ar waelod y lôn (1/4 milltir) sy’n rhedeg i Abersoch a Pwllheli ac yn cysylltu â’r orsaf reilffordd ym Mhwllheli.

Os ydych chi’n teimlo bod angen help arnoch chi ar unrhyw adeg yn ystod eich ymweliad, 

soniwch hyn wrthym a byddwn yn falch iawn o gynnig cymorth. Gan ein bod yn byw ar y Parc mae ffordd o gysylltu â ni ar gael yn y dderbynfa.

Byddem yn falch iawn o drafod eich gofynion personol gyda chi. Gellir dod o hyd i holl fanylion a gwybodaeth y Parc yn llawn ar ein gwefan www.bolmynydd.co.uk Gellir darparu tudalennau gwefan mewn print bras trwy drefniant ymlaen llaw.

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer unrhyw ymwelwyr ag anableddau 

penodol neu anghenion arbennig rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â ni cyn ichi gyrraedd er mwyn sicrhau bod eich arhosiad gyda ni yn gyffyrddus ac yn bleserus.