Polisi Preifatrwydd

Cyflwyniad

Mae Perchnogion Parc Gwersylla Bolmynydd yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut rydym yn gofalu am eich data personol.

Gwybodaeth personol

Dim ond at ddibenion gwneud a chofnodi safle y mae Parc Gwersylla Bolmynydd yn casglu gwybodaeth am ei gwsmeriaid.

Rhoddir data i ni trwy lenwi ffurflenni, ar lafar, ateb trwy’r post, ffôn ac e-bost. Yr unig wybodaeth a gesglir gan gwsmeriaid yw manylion i gwblhau archeb gan gynnwys enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn cyswllt, y dyddiadau aros a’r dyddiad y gwnaed yr archeb. Mae hyn yn berthnasol os yw mwy na un archeb safle yn cael ei wneud gan un person neu os a wneir archeb ar ran rhywun arall. 

Sicrhewch, os darperir gwybodaeth ar gyfer trydydd parti, eu bod wedi rhoi caniatâd i ddarparu’r wybodaeth hon i ni.

Rydym yn cadw’ch gwybodaeth yn gyfrinachol. Ni fydd eich data yn cael ei rannu heb eich 

caniatâd.

Deunydd

Nid ydym yn anfon unrhyw ddeunydd marchnata at gwsmeriaid oni bai bod cwsmeriaid wedi gofyn. O bryd i’w gilydd efallai y byddwn yn postio gwybodaeth gyffredinol ar ein tudalen Facebook ar gyfryngau cymdeithasol. Nid ydym yn postio negeseuon uniongyrchol oni bai bod angen i ni ateb neges a anfonwyd atom.

Gwefan

Yr unig wybodaeth bersonol sy’n cael ei storio ar ein gwefan yw’r adolygiadau a ysgrifennwyd gan gwsmeriaid. Mae cwsmeriaid wedi rhoi caniatâd i’r adolygiadau a lluniau gael eu cyhoeddi.

Rhannu Data

Mae amddiffyn eich data yn bwysig iawn i ni. Nid ydym yn rhannu eich data archebu safle gydag unrhyw unigolion, cwmnïau na sefydliadau eraill. Cedwir archebion safle mewn ffeil ar ein cronfa ddata am un tymor yn unig. Mae eich data archebu yn cael ei brosesu a’i storio ar ein gweinydd diogel. Yr unig wybodaeth bersonol sy’n cael ei storio gennym ni yw manylion cyswllt ein cwsmeriaid tymhorol cyfredol ac unigolion â diddordeb sydd wedi cysylltu â ni trwy e-bost ynghylch safle yn y dyfodol.

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sut rydym yn trin, storio neu ddefnyddio’ch data, cysylltwch â ni ym Mharc Gwersylla Bolmynydd, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd LL53 7UP neu drwy e-bost info@bolmynydd.co.uk

Newidiadau

Bydd unrhyw newidiadau i’n polisi preifatrwydd yn cael eu postio yma.